Poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení

 

Poslání sociální služby: 

Jedním z poslání BH - Nemocnice Vimperk a.s. je poskytovat sociální služby klientům, kteří potřebují při zajištění životních potřeb pravidelnou pomoc jiné osoby z důvodu nemoci, zdravotního stavu (zdravotního, tělesného, smyslového, mentálního či kombinovaného postižení), věku (od 18 let výše) či jiné situace, prostřednictvím zdravotnického zařízení.

Posláním služby je podporovat klienty v samostatnosti, v rozvíjení vlastních schopností, při sebeobsluze či při péči o domácnost. Podporujeme klienty ke schopnosti řešit svou situaci vlastními silami nebo s přispěním rodiny. 

Smyslem služby je zachovávat lidskou důstojnost, vycházet z individuálně určených potřeb klienta, působit na klienta aktivně, podporovat rozvoj jeho samostatnosti a motivovat klienta k činnostem, které nevedou k sociálnímu vyloučení a posilují ho v sociálním začleňování. Zajistit klientům důstojné prostředí a zacházení, zajištění biologických, psychických, sociálních i duchovních potřeb. 

Zdravotnické a sociální zařízení BH - Nemocnice Vimperk a.s. je určeno všem obyvatelům, zejména obyvatelům jihočeského regionu a plzeňského regionu.

Služba je poskytována osobám po centrálních mozkových příhodách, infarktech myokardu, osobám s cukrovkou I. a II. typu (hlavně v případech dalších navazujících onemocnění), osobám po úrazech a lidem trpícím Parkinsonovou chorobou.

Smyslem činnosti takto koncipovaného zařízení je intenzivní, ucelená rehabilitace, a to jak zdravotní, tak i společenská a sociální, při které se klient učí, jak se vyrovnat s novou životní situací a připravuje se na návrat do běžného života a do kruhu své rodiny. BH - Nemocnice Vimperk a.s. poskytuje a zajišťuje ambulantní i ústavní zdravotní a sociální péči.

 

BH - Nemocnice Vimperk a.s. poskytuje tyto sociální služby:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 

Cíle sociální služby: 

Pomáháme klientovi vyřešit jeho nepříznivou zdravotní a sociální situaci s maximálním přihlédnutím k jeho přáním, potřebám a schopnostem. Snažíme se minimalizovat pobyt klienta ve zdravotnickém zařízení a o návrat do přirozeného prostředí. V případě, že není možný návrat klienta do jeho přirozeného prostředí, usilujeme o vytvoření domácího prostředí. Cílem služby je zabránit sociálnímu vyloučení klienta. 

Dle § 52 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, je připraveno 30 lůžek pobytových sociálních služeb pro klienty, kteří již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny obejít se bez pomoci jiné fyzické osoby, a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim bude zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zjištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. Těchto 30 lůžek tvoří samostatné oddělení – oddělení sociálních lůžek. Klienti mohou být ubytováni v jednolůžkových, ve dvoulůžkových pokojích a v trojlůžkových pokojích se zařízením a vybavením dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. Pokoje mají vlastní koupelnu a WC, popřípadě mají společnou koupelnu dva pokoje. Koupelny jsou vybaveny sprchou a většina má bezbariérový vstup. Dle přání uživatele lze doplnit vybavení pokoje televizí, rádiem či předměty připomínajícími mu vlastní domov. Od druhé poloviny roku 2007 nabízíme klientům ubytování v nadstandardních dvojlůžkových pokojích vybavených nábytkem, televizí a samostatným sociálním zázemím. Je možné poskytnout ubytování ve dvoulůžkovém pokoji manželskému páru. V zařízení poskytujeme celodenní stravování. Veškerá strava je připravována v centrální kuchyni (snídaně, oběd, svačina, večeře, druhá večeře – pro diabetiky). V případě potřeby je přizpůsoben jídelníček individuální potřebě (dietní režim). Poskytujeme pomoc při podávání jídla a pití (dle individuálních potřeb). Poskytujeme pomoc či podporu při hygieně dle individuálních potře uživatele. Respektujeme soukromí v intimních situacích. V objektu je k dispozici centrální koupelna s koupacím lůžkem. V BH - Nemocnici Vimperk a.s. je pravidelně zajištěna služba kadeřnická a pedikúra. Úklid pokojů je prováděn denně; denně je prováděn úklid chodeb a společných prostor. Zajišťujeme praní osobního a ložního prádla. 

Zdravotní péči zajišťují lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeuti, ošetřovatelé a ošetřovatelky. Klientům jsou rovněž k dispozici veškeré ambulantní ordinace odborných lékařů, včetně RTG oddělení s novou sonografickou technikou a moderní rehabilitace. Klientům nabízíme různé aktivity, a navíc mohou navštěvovat ergoterapeutickou dílnu, kde se věnují různým činnostem, které aktivizují jejich schopnosti (trénink paměti, čtení apod.). Podporujeme obyvatele v tom, aby se i v našem zařízení věnovali nadále svým zálibám, kterým se věnovali doma (ruční práce apod.). Pro klienty připravujeme různé kulturní akce. Klienti mohou chodit na procházky, jezdit na propustky s rodinou. 

Poskytujeme klientům v případě potřeby sociální pomoc, radu ve smyslu obhajoby vlastních práv. Umožníme klientům zařídit si důležité záležitosti i mimo BH - Nemocnici Vimperk a.s. Pozornost je věnována individuálním rozhovorům, aktivnímu naslouchání. 

Podporujeme a udržujeme kontakty klienta s rodinou. Vedeme klienty k samostatnosti, k rozvíjení a využívaní vlastních schopností při sebeobsluze. Dle individuálních potřeb klientům nakoupíme. 

Duchovní službu poskytuje kněz nebo jáhen, kteří na požádání navštěvují BH - Nemocnici Vimperk a.s. 

Ve službě jsou zaváděny standardy kvality ošetřovatelské a sociální péče; průběh služby je sledován, zaznamenáván, služba je plánována. 

 

Cílová skupina:

 • dospělé osoby straší 19 let
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s kombinovaným postižení
 • osoby, které potřebují částečnou nebo úplnou podporu jiné osoby při zajištění základních životních potřeb
 • senioři

 

Cílovou skupinou nejsou:

 • lidé, kteří hrubě porušují pravidla soužití
 • osoby s akutním infekčním onemocněním
 • osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osoby, které nevyžadují pomoc jiné fyzické osoby

 

Principy poskytované služby:

 • partnerství dodržování práv klientů – oslovování klienta (klienta oslovujeme dle jeho přání a dle pravidel slušného chování a etiky), zachování soukromí, možnost volby
 • rovný přístupu ke každému člověku, nestrannost
 • respektování volby, potřeb a individuality každého člověka
 • empatie, úcta, vlídnost, slušnost
 • mlčenlivost, zodpovědnost, flexibilita
 • zaměření na celkovou situaci klienta
 • preferování podpory před péčí
 • začlenění klienta – nikoliv sociální vyloučení
 • lidská důstojnost, rovnost bez diskriminace
 • nezávislost a autonomie osob – nikoliv závislost
 • naplnění specifických potřeb, služba je určována individuálními potřebami – neexistuje model, který by vyhovoval všem
 • kvalita ochrana zranitelných skupin obyvatelstva před porušováním občanských práv a před neodborným poskytováním služeb

 

Při přijímání probíhá ústní jednání se zájemcem o službu (popř. zákonným zástupcem), při kterém je dohodnut cíl, forma, průběh, rozsah a podmínky poskytování služeb. Jednáním se zájemcem o službu (popř. zákonným zástupcem) je pověřen sociální pracovník BH - Nemocnice Vimperk a.s. Pověřený pracovník (sociální pracovník) uzavře se žadatelem (popř. zákonným zástupcem) písemnou smlouvu o poskytování sociální služby. Žadatel (popř. zákonný zástupce) je seznámen s Domácím řádem, se svými právy i povinnostmi a se směrnicí, dle které jsou vyřizovány stížnosti. Smlouvu stvrzuje podpisem žadatel (popř. zákonný zástupce) a za poskytovatele statutární zástupce organizace BH - Nemocnice Vimperk a.s. (případně v době jeho nepřítomnosti pověřený zástupce).